Ubezpieczenia

Majątku przedsiębiorstwa

Dodaj do tematu rozmów z konsultantem

Jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Przedmiotem tego instrumentu jest interes ubezpieczeniowy związany z dobrami materialnymi oraz z prawami albo zobowiązaniami majątkowymi danego przedsiębiorstwa.

Ochroną objęte mogą zostać takie składniki majątku jak:

 • budynki i budowle (w tym mury, stałe elementy, instalacje)
 • nakłady inwestycyjne
 • urządzenia i wyposażenie biurowe
 • sprzęt komputerowy i elektroniczny
 • maszyny, urządzenia (np. sprzęt budowlany)
 • środki obrotowewartości pieniężne (gotówka, czeki, weksle)
 • mienie pracownicze

Ubezpieczenia mienia przedsiębiorstwa odbywać się może w 2 zasadniczych wariantach:

 • ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (all risks)
 • ubezpieczenia od ryzyk nazwanych.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Dodaj do tematu rozmów z konsultantem

Stanowią najbardziej korzystną formę zabezpieczeń stosowanych w obrocie gospodarczym i przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Istota gwarancji sprowadza się do tego, że zakład ubezpieczeń, w zamian za pobranie określonej składki, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją. Podmioty ubiegające się o otrzymanie gwarancji ubezpieczeniowych muszą wykazać się dobrą kondycją finansową a w przypadku wysokich sum gwarancyjnych zobowiązane są również do złożenia poręczeń majątkowych. Najbardziej dogodną i najszybszą formą otrzymywania gwarancji jest zawarcie z zakładem ubezpieczeń rocznej umowy o limit w ramach, której wystawiany jest określony rodzaj gwarancji. Takie rozwiązanie znacznie skraca okres oczekiwania na gwarancję oraz eliminuje konieczność składania aktualnych dokumentów finansowych i rejestrowych przy każdorazowym wnioskowaniu o gwarancję ubezpieczeniową.

W praktyce funkcjonuje kilka rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych:

 • gwarancja zapłaty wadium
 • gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • gwarancja usunięcia wad i usterek
 • gwarancja zwrotu zaliczki
 • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych
 • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane

Grupowe na życie

Dodaj do tematu rozmów z konsultantem

Grupowe ubezpieczenie na życie ma na celu zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników, członków ich rodzin oraz możliwość gromadzenia środków na przyszłość. Kancelaria Finansowa Ciuba & Partnerzy dysponuje ofertami, które posiadają w swoim zakresie umowy dodatkowe zabezpieczające pracownika i jego rodzinę w bardzo szerokim zakresie, co w konsekwencji  daje poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Wariant VIP - to oferta ubezpieczenia na życie skierowana do firm i osób zainteresowanych ubezpieczeniem na wysokie sumy. To doskonałe rozwiązanie dla właścicieli i wspólników firm oraz kluczowych, szczególnie wartościowych Pracowników przedsiębiorstwa.

Korzyści dla Pracodawcy:

 • składki opłacane na rzecz Pracowników mogą być wliczone w koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy.
 • zaoferowanie grupowego ubezpieczenia na życie, w przypadku finansowania składki przez Pracodawcę zwalnia go z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej zgodnie z kodeksem pracy.
 • stanowi element systemu motywacyjnego i lojalnościowego dla Pracowników.
 • wzmacnia wizerunek Pracodawcy na rynku pracy.

Korzyści dla Pracownika:

 • Ubezpieczenie zapewnia Pracownikom i ich rodzinom świadczenie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak: śmierć ubezpieczonego Pracownika, jego nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek, bądź strata członka najbliższej rodziny.
 • Ochrona ubezpieczeniowa zapewniona jest przez 24 godziny/dobę, w dowolnym miejscu na świecie.
 • Wysokie, dostępne sumy ubezpieczenia za relatywnie niski koszt składki ubezpieczeniowej.

OC zawodowe

Dodaj do tematu rozmów z konsultantem

Obowiązek posiadania OC za szkody powstałe w trakcie wykonywania działalności zawodowej wynika z ustaw dotyczących poszczególnych grup zawodowych. Zazwyczaj dotyczy to wolnych zawodów i takiej działalności, w której ponosi się odpowiedzialność osobistą.

Zakres odpowiedzialności towarzystwa, a także wysokość sumy gwarancyjnej czy też sumy ubezpieczenia regulują przepisy prawa, odpowiednie dla danego zawodu. Przepisy zawsze wskazują, do jakiej kwoty ubezpieczyciel zobowiązany jest wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nas w związku z wykonywanym zawodem.

Lista zawodów objętych obowiązkowym OC obejmuje m.in.:

 • adwokatów
 • radców prawnych
 • notariuszy
 • lekarzy i lekarzy dentystów
 • prowadzącego biura rachunkowe
 • biegłych rewidentów
 • doradców podatkowych
 • zarządców nieruchomości
 • pośredników nieruchomości
 • rzeczoznawców majątkowych
 • organizatorów imprez masowych
 • komorników sądowych
 • agencji ochrony
 • organizatorów turystyki
 • podmiotów eksploatujących obiekty jądrowe za szkody jądrowe
 • architektówinżynierów budownictwa
 • rzecznika patentowego
 • detektywów
 • podmiotów ratownictwa medycznego
 • podmiotów certyfikujących podpis elektroniczny
 • agentów ubezpieczeniowych 
 • brokerów ubezpieczeniowych

Flota samochodowa

Dodaj do tematu rozmów z konsultantem

Ubezpieczenie pojazdów firmowych w zakresie OC jest obowiązkowe. Warto jednak wybrać ofertę, która minimalizuje koszty tego ubezpieczenia. Firmy, które posiadają wiele pojazdów nie muszą ubezpieczać ich osobno, mogą skorzystać z możliwości ubezpieczenia floty samochodowej.

Ubezpieczenia te adresowane są do wszystkich firm, które mają wystarczająco dużo samochodów, by ubezpieczyć flotę. Szczególnie korzystne są dla firm transportowych, spedycyjnych oraz innych przedsiębiorstw, w których każdy dzień przestoju pojazdu oznacza straty finansowe.

Dodatkowym plusem jest ten sam okres ubezpieczenia dla wszystkich samochodów w firmie, bez względu na to, kiedy zostały zakupione. Dzięki temu nie trzeba w ciągu roku zajmować się podpisywaniem i przedłużaniem kolejnych umów. Zdecydowanie ułatwia to administrowanie pojazdami.

Zalety ubezpieczenia samochodów w formie floty:

 • rozłożenie ryzyka ubezpieczeniowego na kilka aut,
 • zaplanowane, niezmienne wydatki na ubezpieczenie,
 • minimum formalności przy ubezpieczaniu poszczególnych aut,
 • niższa stawka ubezpieczenia na każdy pojazd dzięki ich liczbie,
 • możliwość wynegocjowania szerszego zakresu ubezpieczenia.

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.